© 2020 Mika Natri

Piece of this Land VIII

detail